נקודות איזון

מחשבון לחישוב הון חוזר

מחשבון זה בא לחשב את צרכי האשראי השוטף הנובעים מהתנהגות ההון החוזר של החברה. (יש למלא את כל השדות).
מחזור חודשי ממוצע
יתרת לקוחות כולל צקים דחויים
קניות חומרי גלם /קניות חודשיות
יתרת ספקי חומרי גלם כולל שקים לפרעון
הוצאות קבועות ללא מימון ומשכורות
יתרת זכאים אחרים
יתרת מלאי נוכחי
משכורות
יום תשלום משכורות
הוצאות מימון
ריבית החח"ד היא (%)
* כל השדות חובה